پرسشهای خدا  چاپ
تاریخ : شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390

خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی، بلکه از تو

خواهد پرسیدکه چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟


 

 پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود، بلکه از تو خواهد

خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی، بلکه از تو

خواهد پرسیدکه چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟


 

 پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامد گفتی؟


 

خواهدرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟


خواهدپرسید آیا سزاور گرفتن آن بودی؟


 پرسیدآیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟


پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟


خواهدپرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟


 که چگونه انسانی بودی؟


رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به

عمارت بهشتی خود خواهدبرد.


 خواهدپرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس

شرمندگی می کردی؟

خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی، بلکه
خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی
خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد پرسید
خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه از تو
خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد
خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو خواهد
خداوند از تو نخواهد پرسید بالاترین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه از تو
خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس هایی در کمد داشتی، بلکه از تو
خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود، بلکه از تو خواهد