عهد با خود  چاپ
تاریخ : یکشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1389

به خودم قول می دهم
به حدی قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را بهم بزند

در مورد سلامتی، شادی و رفاه با هر فردی که می بینم صحبت کنم

به خودم قول می دهم
به حدی قوی باشم که هیچ چیز نتواند آرامش ذهنم را بهم بزند

در مورد سلامتی، شادی و رفاه با هر فردی که می بینم صحبت کنم
باعث شوم تا تمام دوستانم باور کنند که چیز با ارزشی در وجود آنهاست
به سمت روشن هر چیز نگاه کنم

و کاری کنم که خوش بینی من به حقیقت بپیوندد

به بهترین فکر کنم

برای بهترین تلاش کنم

و انتظار بهترین را داشته باشم

به همان اندازه که مشتاق موفقیت خودم هستم، خواهان موفقیت دیگران باشم
اشتباهات گذشته را فراموش کنم

وبرای پیروزیهای بزرگتری در آینده قدم بردارم
همیشه حالت بشاش و شادابی داشته باشم

و به هر موجود زنده ای لبخندی تقدیم کنم

وقت زیادی برای بهتر شدنم صرف کنم

که وقتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشم
کاملتر از آن باشم که نگرانی داشته باشم
نجیب تر از آن باشم که خشمگین شوم
قوی تر از آن باشم که ترس بر من غلبه کند
شادتر از آن باشم که به غم اجازه ی خودنمایی بدهم
در مورد خودم خوب فکر کنم و این را به جهان اعلام کنم

نه در قالب کلمات

بلکه بصورت اعمالی بزرگ
با این عقیده زندگی کنم که تمام دنیا با من است

مادامی که با بهترین وجه وجودیم صادق هستم