نادر شاه افشار گفته:  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 11 آذر‌ماه سال 1388

از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واهمه داشت . جوانی که از آرمانهای بزرگ فاصله گرفت نه تنها کمک جامعه نیست بلکه باری به دوش هموطنانش است.