ولز میگوید:  چاپ
تاریخ : یکشنبه 1 آذر‌ماه سال 1388

نگذاریم تقویم وساعت ، این حقیقت را یادمان ببرد که لحظه لحظه زندگی ، یک معجزه است و در پس آن ، حقیقتی .