ارد میگوید:  چاپ
تاریخ : یکشنبه 3 آبان‌ماه سال 1388

بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم