ارد میگوید:  چاپ
تاریخ : شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1388

امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد