پرمودا باترا میگوید:  چاپ
تاریخ : یکشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1388

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر