ناپلئون هیل ( Napoleon Hill) میگوید:  چاپ
تاریخ : یکشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1388

دانستن کافی نیست، باید به دانسته های خود عمل کنید.