محدودیت یا وفور  چاپ
تاریخ : دوشنبه 11 خرداد‌ماه سال 1388

در عالم به اندازه همه افراد نعمت و فراوانی وجود دارد و این دروغی بزرگ و یک کابوس است که به اندازه همه نعمت نیست و کمبود وجود دارد. واقعیت این است که بیشتر از نیاز همه ما در جهان نیرو، عشق، انرژی و نعمت وجود دارد.