سخنانی از وین دایر  چاپ
تاریخ : شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1390

دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند
پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در کشمکش با دنیا
دچار جنگ اعصاب می شوی

دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. اگر به جهان بگویی: "سهم منو بده..." دنیا مانند
پژواکی که از کوه برمی گردد، به تو خواهد گفت: "سهم منو بده..." و تو در کشمکش با دنیا
دچار جنگ اعصاب می شوی. اما اگر به دنیا بگویی: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."
دنیا هم بتو خواهد گفت: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."

*******
هر کس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به کسی بزند، بیشترین زیان را خود از آن خود
خواهد دید، چرا که هرکس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.
*******

به هر کاری که دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید
زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است
*******

درستکارترین مردم جهان، بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند

*******

تنها راه تغییر عادتها، تکرار رفتارهای تازه است
*******
اگر شخصیت خود را با فعالیت‌های شغلی خویش می‌سنجید
پس وقتی کار نمی‌کنید فاقد شخصیت هستید
*******

برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را
در وجود خود شناسایی و ریشه کن کنید
*******
از مهم ترین کارهایی که به عنوان یک آدم بزرگ می توانید انجام دهید
اینست که گه گاه به شادمانی دوران کودکی برگردید
*******

اگر مختارید که بین حق به جانب بودن و مهربانی یکی را انتخاب کنید، مهربانی را انتخاب کنید
*******
دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو
*******

انتخاب با توست، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان یا بگوئی
خدا به خیر کنه، صبح شده

*******

به دل خود مراجعه کنید و
نسبت به تمام کسانی که در گذشته از دست آنها ناراحت شده اید
احساس محبت نمایید
. هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید
عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است

*******

عشقم نثار کسی است که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد.
به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده ‌است
، کمی پول بیشتری می‌دهم
. بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم
 و سعی می‌کنم به آن محیط عشق ببرم

*******
 
آنان که به قضاوت زندگی

 دیگران می نشینند
، از این حقیقت غافلند که
با صرف نیروی خود در این زمینه

،خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند


*******

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم
بیش از آنکه مرا بفهمند
، دیگران را درک کنم
پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارمزیرا در عطا کردن است که می ستانیم
 و در بخشیدن است که
بخشیده می شویم
 و در مردن است که حیات ابدی می یابیم