روابط در خانواده  چاپ
تاریخ : یکشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1389

برقراری شیوه ارتباطی منطقی، محترمانه و در عین حال گرم و صمیمانه نشان دهنده خانواده سالم است.

شیوه های ارتباطی نامناسب، تأثیرات مضری روی فرد و سلامت او خواهند داشت. خانواده های فاقد روابط گرم و محبت آمیز، خانواده های دارای روابط خصومت آمیز و شیوه های ارتباطی شدیداً وابسته درخانواده، معمولاً ناسالم گزارش شده اند. برقراری شیوه ارتباطی منطقی ، محترمانه و در عین حال گرم و صمیمانه، نشان دهنده خانواده سالم است.

برقراری شیوه ارتباطی منطقی، محترمانه و در عین حال گرم و صمیمانه نشان دهنده خانواده سالم است.

شیوه های ارتباطی نامناسب، تأثیرات مضری روی فرد و سلامت او خواهند داشت. خانواده های فاقد روابط گرم و محبت آمیز، خانواده های دارای روابط خصومت آمیز و شیوه های ارتباطی شدیداً وابسته درخانواده، معمولاً ناسالم گزارش شده اند. برقراری شیوه ارتباطی منطقی ، محترمانه و در عین حال گرم و صمیمانه، نشان دهنده خانواده سالم است. 

 سایر توصیه های :

* توجه به سلامت جسمی افراد خانواده: تغذیه سالم، فعالیت فیزیکی(ورزش) مناسب، پرهیز از دخانیات و کنترل بیماریهای مزمن به حفظ سلامت جسمی ما کمک می کند.

* تلاش در جهت شناخت یکدیگر وتقویت اعتماد به نفس

* گوش دادن به صحبتهای یکدیگر: به حرف های یکدیگر با دقت گوش کنیم ، به یکدیگر توجه کنیم بدون اینکه قضاوت، پیشداوری ویا نصیحت کنیم.

* فراهم کردن شرایط گفتگو و تبادل نظر برای همه افراد خانواده: با فراهم کردن محیطی گرم وصمیمانه فرصت اظهار نظر به همه افراد خانواده داده شود تا همه بتوانند مشکلات خود را در محیطی دوستانه مطرح کنند.

* انجام فعالیت های گروهی: برنامه ریزی جهت انجام گروهی برخی از وظایف در خانواده ،تماشای برنامه تلویزیونی به صورت جمعی و....

* خود داری از سرزنش افراد خانواده

* مسئولیت پذیر بودن نسبت به یکدیگر

* احترام به  اعتقادات مذهبی وغنا بخشیدن به ارزش های معنوی افراد خانواده

* عمل کردن به آنچه می گوییم

* هماهنگ بودن والدین با یکدیگرواطلاع از نیازهای افراد خانواده

* پرهیز از توهین و سرزنش و پر خاشگری والدین نسبت به هم

* توجه به رفتارهای مثبت یکدیگر وتشویق وترغیب رفتارهای پسندیده اعضای خانواده/سایت وزارت بهداشت