دانیال حکیم گفته:  چاپ
تاریخ : دوشنبه 7 دی‌ماه سال 1388

مهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ، ظاهر می گردد، باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها، می توان شناخت