دو- تمرکز پیشاپیش روی موفقیت

سه- تهیه یک لیست از توانائی ها

چهار- مواظبت از جسم خود

پنج- داشتن تبسم بر لب

شش – داشتن ژست (حالت) مناسب

هفت – تنفس عمیق

هشت – خواب مناسب

نه – گذشت وبخشیدن همه

ده – تشکر از خوبی دیگران

یازده – شکر گزاری در همه حال

دوازده – فکر نمودن به اعتماد به نفس

سیزده – تکرا ر عبارات تائیدی مثبت

چهارده – مطالعه کتب الهام بخش و مفید

پانزده – توجه به ظاهر خود

شانزده – احترام به دیگران

هفده – حرف زدن با صدای بلند و جدی

هجده – افزودن بر سرعت راه رفتن تا میزان ۲۵% و تا حد اعتدال

نوزده – جدی بودن هنگام دست دادن

بیست – تسلیت و تبریک گفتن و هدیه دادن