ارد می گوید:  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 19 آبان‌ماه سال 1388

شادی و امید روان آدمی را می پرورد گر چه تن رنجور و زخمی باشد